تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام تهیه می شود و بسیار مهم می باشد که مالک زمین های زراعی هرچه زود تر برای ملک خود نقشه یو تی ام تهیه کند زیرا با این کار موقعیت وحدود مرز های ملک بطور دقیق مشخص […]

بیشتر بخوانید