تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای این انجام می شود که مساحت و حدود دقیق ملک تجمیعی مشخص شود و در نهایت سند جدید برای آن از طرف اداره ثبت صادر شود و منظور از ملک تجمیعی این است که دو یا چند ملک کوچک که مجاور هم هستند با هم […]

بیشتر بخوانید