تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بادقت بالایی تهیه می شود و برای اخذ سند برای قطعات مشاعی هم برای قطعه مشاعی و هم برای قطعه مادر باید نقشه یو تی ام تهیه شود و برای اخذ سند تک برگ مالک باید […]

بیشتر بخوانید