تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه یک ملک بر روی زمین انجام میشود که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود و به دلیل سیستمی شدن روند کاری تمامی ارگان ها باید حتما یک نقشه یو تی ام تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷ که یک نوع سند تک برگ است و برای تعیین تکلیف املاک قول نامه ای تهیه می شود و براساس این این سند ملک تا زمانی به نام مالک ثبت می شود که ادعای مالکیت دیگری برای آن وجود نداشته باشد و در صورتی که مالک […]

بیشتر بخوانید