تهیه نقشه یو تی ام برای سند

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده ۱۴۷ به این صورت می باشد که در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی یا همان ماده ۱۴۷ گذشته،در صورتی که متقاضی بخواهد از طریق این قانون سند مالکیت رسمی دریافت کند اولا باید اثبات کند ملک تحت تصرف […]

بیشتر بخوانید