تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند دستور آن ممکن است از طرف شهرداری یا اداره ثبت به مالک داده شود و مالک با مراجعه به کارشناس رسمی امور ثبتی که دارای تخصص و تجربه هستند از آنان می خواهد که این نقشه را تهیه و سپس مهر و امضا […]

بیشتر بخوانید