تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تصرف شده توسط دولت از جانب مالک باید انجام گیرد تا مدرکی فراهم گردد که با استفاده از آن بتواند ملک خود را از دولت پس بگیرد در واقع اگر که ملک خارج از شهر باشد متعلق به سازمان منابع طبیعی خواهد بود و اگر داخل شهر واقع […]

بیشتر بخوانید