تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی و یا املاک غیر مشاعی انجام می گیرد تا سند تک برگ برای آن صادر گردد. در حقیقت با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک، حدود اربعه ملک و همچنین مساحت دقیق ملک حاصل می شود و همچنین در سیستم اداره ثبت نیز ذخیره […]

بیشتر بخوانید