تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی در تهران به دلیل اهمیت اراضی ملی برای دولت میباشد به این صورت که به دلیل گسترش زمینخواری دولت برای حفظ اراضی ملی بسیار سخت گیرانه عمل می کند و در صورتی که ملکی را جزو  اراضی ملی تشخیص دهد آن را تصاحب می کند و سند […]

بیشتر بخوانید