تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی از به وجود آمدن بسیاری از اختلافات ملکی جلو گیری می کند و با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ملک میتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود همچنین با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام و ارائه آن به دادگاه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی برای زمین هایی می باشد که دارای اسنادقدیمی هستند و مالک موقعیت ملک را نمی داند.به طور مثال مالک اصلی سند فوت کرده است و ازبین مدارک مالک این اسناد پیدا می شود و بقیه ی اعضای خانواده از موقعیت این ملک بیخبر هستند.یا مالک […]

بیشتر بخوانید