تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در حومه تهران به این طریق تهیه می گردد که باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد. در حقیقت از آنجایی که این کار صورت می گیرد تا مشخص گردد که اراضی کشاورزی میباشد یا اراضی ملی می باشد، بنابراین حتما باید توسط فردی که امضای معتبری داشته […]

بیشتر بخوانید