تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران در صورتی که مالک بخواهد مرز های خود را تثبیت کند و برای زمین سند تک برگ اخذ کند می بایست ابتدا به اداره ثبت مراجعه کنند و اداره ثبت نیز نقشه یو تی ام را از مالک در خواست می کند و نقشه یو […]

بیشتر بخوانید