تهیه نقشه یو تی ام در طرح

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری به منظور تصحیح سند ملک باید انجام شود. در واقع پس از طرح هایی که شهرداری به اجرا در می آورد اگر ملک مشمول طرح شود مالک ملزم به رعایت طرح می شود و در نتیجه پس از رعایت طرح حدود و مساحت ملک تغییر خواهد […]

بیشتر بخوانید