تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران به این دلیل انجام می شود تا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و ایعاد و مساحت وضع موجود تجلی یابد. تهیه این نقشه را شهر داری از مالک در خواست میکند و این نقشه باید با دقت بالا توسط یک کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد […]

بیشتر بخوانید