تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت حتما باید توسط یک فرد متخصص و مورد اعتمادی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد و این نقشه تهیه می گردد تا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک بررسی شود. برای تهیه این نقشه کارشناس از تجهیزات دقیقی استفاده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت دقیق ملک تهیه می شود و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند. تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران به این دلیل انجام می شود تا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و ایعاد و مساحت وضع موجود تجلی یابد. تهیه این نقشه را شهر داری از مالک در خواست میکند و این نقشه باید با دقت بالا توسط یک کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد و نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق و مساحت و حدود ملک با دقت بالا میباشد و نقشه […]

بیشتر بخوانید