تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده به دلیل صدور سند تک برگ جزء مدارکی خواهد بود که اداره ثبت از مالک اراضی مشاعی درخواست می کند در واقع با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات مکانی زمین هم چون حدود و مساحت آن تعیین خواهد شد و سپس این نقشه در سیستم […]

بیشتر بخوانید