تهیه نقشه یو تی ام ساختمان

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری و با استفاده از ابزار نقشه برداری تهیه می شود و هدف از تهیه این نقشه این است که موقعیت دقیق یک ملک که به صورت زمین با کاربری های مختلف و یا ملک های ساختمانی است بر روی زمین مشخص و ثبت شود و […]

بیشتر بخوانید