تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی در تهران صورت می گیرد تا مدرکی فراهم شود و از آن برای اثبات اراضی احیا شده، استفاده کرد این سازمان وظیفه حفظ و نگه داری اراضی ملی را دارد و وقتی که اراضی که متعلق به یک شخص بوده است و ملی به حساب آید، در […]

بیشتر بخوانید