تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت به منظور بررسی نوع ملک یا زمین که می تواند ملی یا احیا شده باشد، انجام می گیرد. اراضی ملی به اراضی میگویند که بدون دستکاری انسان شکل طبیعی خود را حفظ کرده باشد و در صورتی که انسان در آن زراعت یا کشاورزی انجام […]

بیشتر بخوانید