تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که شهرداری بخواهد طرحی را درخیابان مثل زیباسازی و یا ایجاد یک معبر یا ایجاد یک میدان و…پیاده کند. در این صورت مالک برای ملکش موظف است که یک سند جدید تهیه کند زیرا طول و عرض ملکش براثر […]

بیشتر بخوانید