تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر به این منظور برای املاک مشاعی مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت دقیق قطعه مشاعی در ملک مادر مشخص و تثبیت شود در واقع به ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد ،ملک مشاع گفته می شود. نقشه یو تی ام میبایست توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید