تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران از جمله مدارکی است که مالکین املاک مشاعی می بایست فراهم کنند تا بتوان برای آن سند تک برگ اخذ کرد. در واقع اداره ثبت به مالک دستور تهیه نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی و هم چنین تهیه نقشه یو تی ام از ملک […]

بیشتر بخوانید