تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی توسط کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت یک زمین یا ملک نسبت به موقعیت میراث فرهنگی است که با استفاده از این نقشه یو تی ام و قوانین حاکم بر سازمان میراث فرهنگی اجازه ساخت یا کشاورزی به زمین مورد نظر داده می شود. تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید