تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک به این منظور باید تهیه گردد که مساحت و ابعاد دقیق وضع موجود ملک با مختصات یو تی ام معلوم گردد. زمانی لازم است قسمتی از ملک رهاسازی شود که ابعاد و مساحت وضع موجود از ابعاد و مساحت سندی ملک بزرگ تر باشد در نتیجه […]

بیشتر بخوانید