تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک بایستی توسط متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود تا مورد پذیرش اداره ثبت اسناد قرار بگیرد. در واقع دستور تهیه این نقشه از طرف اداره ثبت به مالک داده می شود و در مواقعی این دستور داده […]

بیشتر بخوانید