تهیه نقشه یو تی ام 1/2000

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک در صورتی که ابعاد و مساحت وضع موجود با ابعاد و مساحت سندی همخوانی نداشته باشد و در واقع مساحت ملک در حال حاضر بزرگتر از مساحت درج شده در سند باشد بایستی قسمت های اضافی رهاسازی شود و در واقع با تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه به این منظور انجام می شود که مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک خود اخذ کند و اداره ثبت مالک را ملزم به تهیه نقشه یو تی ام از ملک خواهد کرد و مالک نیز برای تهیه نقشه یو تی ام می تواند به کارشناس […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک صورت می گیرد. در واقع این اسناد تک برگ جدید جایگزین اسناد دفترچه ای یا همان سند منگوله دار را است و مزیت هایی که اسناد تک برگ دارد دلیل این تعویض است و مالک برای اخذ سند تک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری که یکی از مدارک مهم است و باید برای مراجعه به این سازمان حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد و منظور از نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ ام نقشه ای است که از ملک تهیه شده و در نقشه سازمان […]

بیشتر بخوانید