تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای با مختصات یو تی ام می باشد که بر روی نقشه یک دو هزارم جانمایی شده است. تهیه این نقشه با دقت و فرمت مطلوب شهرداری از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی شهرداری برای اینکه جواز ساخت را صادر […]

بیشتر بخوانید