تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحتی که درسند درج شده است با مساحتی که وضع موجود ملک دارد مغایرت می کند یعنی مساحتی که درسند ملک درج شده است کمتر یا بیشتر از آنی باشد که وجود دارد در این صورت باتهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید