تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند با مشخص شدن حدود ثبتی ملک و تثبیت و دیوار کشی آن روی زمین انجام میشود و در صورت مشخص نبودن حدود ثبتی ملک روی زمین و مطمئن نبودن مالک از حدود ملک خود،برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد باید نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ که یکی از موارد استفاده ی نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ است. مالک برای اخذ سند تک برگ هنگام مراجعه به دفاتر ثبت موظف به تهیه نقشه UTM مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی خواهد شد که هدف […]

بیشتر بخوانید