تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند با این هدف تهیه آن مورد درخواست قرار می گیرد که این مورد بررسی شود که ابعاد و مساحت سندی ملک با ابعاد و مساحت وضع موجود  تطابق دارد و یا این که منطبق نیستند و برای تهیه این نقشه حتما باید به یک متخصص […]

بیشتر بخوانید