تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی انجام می شود تا حدود ثبتی زمین مشاعی مشخص و معلوم گردد. جانمایی پلاک ثبتی بسیار تخصصی است و برای انجام این عملیات حتما باید به یک کارشناسی مراجعه کرد که علاوه بر تخصص به اسناد ثبتی دسترسی داشته باشد تا بتواند با استخراج اطلاعات ثبتی […]

بیشتر بخوانید