تهیه نقشه UTM دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه UTM دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه UTM دو خطی با مهر و امضا یک فرد متخصص و معتبر اعتبار لازم را جهت ارائه به شهرداری کسب می کند. نقشه یو تی ام دو خطی زمانی از مالک تهیه آن در خواست می شود و مالک موظف به تهیه آن خواهد شد که مغایرتی بین ابعاد و مساحت سندی و […]

بیشتر بخوانید