تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه 1/2000

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه 1/2000

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه ۱/۲۰۰۰

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه ۱/۲۰۰۰ به این منظور می باشد که اگر اختلافی در مساحت سندی با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد،باید با تهیه نقشه یو تی ام این اختلافات مشخص شود و باید این اختلافات مساحتی در ملک تصحیح کند. تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه ۱/۲۰۰۰ اگر […]

بیشتر بخوانید