تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز که از جانب شهرداری درخواست میگردد در واقع شهرداری برای اینکه بتواند از موقعیت ملک اطلاعاتی کسب کند و سیستم خود را به روز نماید نقشه یو تی ام را با فرمت یک دو هزارم در خواست می کند و با […]

بیشتر بخوانید