تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت انجام میگیرد تا اینکه مالک بتواند برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و در واقع یکی از مدارکی محسوب می شود که مالک میتواند با فراهم کردن آن و مدارک دیگر از طریق اداره ثبت اسناد سند تک برگ اخذ کند و با تهیه […]

بیشتر بخوانید