تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اداره ثبت انجام میگیرد تا اینکه مالک بتواند برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و در واقع یکی از مدارکی محسوب می شود که مالک میتواند با فراهم کردن آن و مدارک دیگر از طریق اداره ثبت اسناد سند تک برگ اخذ کند و با تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ که یکی از موارد استفاده ی نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ است. مالک برای اخذ سند تک برگ هنگام مراجعه به دفاتر ثبت موظف به تهیه نقشه UTM مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی خواهد شد که هدف […]

بیشتر بخوانید
نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی مثلا در زمین های کشاورزی کاربرد دارد بدین صورت است که اگر یک زمینی دارای سابقه کشت نباشد جزو منابع طبیعی به شمار خواهد رفت. همچنین بر طبق قانون جنگل ها و مراتع جزو منابع طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مالک آن شود. حتی اگر یک ملک منابع […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور صدور سند تک برگ برای ملک یا زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که این نقشه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ نیز هست که برای […]

بیشتر بخوانید