تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک ازحدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام […]

بیشتر بخوانید