تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور صدور سند تک برگ برای ملک یا زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که این نقشه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ نیز هست که برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن که به منظور صدور سند تک برگ برای ملک یا جانمایی ملک یا وضع موجود ملک و دیگر امور نقشه برداری که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و مهر و امضا می شود. تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن نقشه یو […]

بیشتر بخوانید