تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود. این متخصص این گواهی را تهیه می کند تا ملکی که موقعیت و حدود نامعلوم است، این اطلاعات مشخص شود. این گواهی بعد از عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه میگردد و در آن اطلاعات فنی ملک […]

بیشتر بخوانید