تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری باید انجام شود تا با مهر و امضای وی قابل ارائه به اداره ثبت اسناد و یا مراجع قضایی باشد و در واقع با مهر و امضای این متخصص مورد قبول در تمام ارگان ها قرار می گیرد. در واقع در صورت مشخص نبودن […]

بیشتر بخوانید