جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار قدیمی توسط متخصص قابل انجام است و در واقع ممکن است آدرس ملک نا معلوم باشد در اینصورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را معلوم نمود لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود این […]

بیشتر بخوانید