جانمایی برای پلاک های قدیمی

جانمایی برای پلاک های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک های قدیمی سند منگوله دار در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید