جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی قابل انجام میباشد و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است و زمانی لازم است انجام شود که حدود اربعه و آدرس ثبتی ملک نا مشخص باشد. جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی در صورتی که یک سند قدیمی و […]

بیشتر بخوانید