جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با این هدف انجام میشود تا در نتیجه ابعاد مربوط به ملک بر روی زمین پیاده سازی شود و با معلوم شدن حدود اربعه ملک بر روی زمین امکان تهیه نقشه یو تی ام از ملک و دیوارکشی ملک وجود دارد و سپس می توان سند تک […]

بیشتر بخوانید