جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی که بر سر املاک و حدود آنها ممکن است پیش بیاید، انجام میگیرد در واقع جانمایی پلاک ثبتی با استفاده مدارک موجود و مدارک ثبتی استخراج شده انجام می شود و در نهایت مشخص می شود پلاک ثبتی مندرج در سند ملک مورد نظر به کدام قطعه تعلق […]

بیشتر بخوانید