جانمایی پلاک ثبتی برای زمین

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی به این جهت انجام می شود که موقعیت زمین تثبیت شود و با انجام جانمایی ،مرزها ی ملک با املاک مجاور و حدود ملک مشخص میشود. جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی کار بسیار دشواری میباشد زیرا هم مساحت و متراژ زمین های کشاورزی بسیار زیاد می […]

بیشتر بخوانید