جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت و تعیین حدود و مرز های ملک بر روی کره زمین انجام می شود تا با توجه به تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی نسبت به اخذ سند تک برگ برای ملک و انجام میخ کوبی چهار گوشه ملک و انجام دیوار کشی های ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی با بررسی مدارک ملک با هدف مشخص کردن موقعیت و حدود ملک انجام میشود در واقع زمانی لازم است این عملیات انجام شود که آدرس ملک نامعلوم باشد در این صورت با انجام این عملیات حدود ثبتی مربوط به پلاک ثبتی معلوم می گردد. جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس […]

بیشتر بخوانید