جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ که با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی مربوط به ملک انجام میشود و لازمه انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی برای مشخص شدن حدود ثبتی ملک دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی میباشد و پس از انجام این عملیات حدود ثبتی ملک حاصل می شود و بعد با تهیه […]

بیشتر بخوانید