جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ که نقشه یو تی ام حاصل از کار جانمایی ملک پایه و اساس سند تک برگ است و باید حتما تهیه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا با ثبت این نقشه یو تی ام در سیستم کاداستر کشور […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن که به منظور تعیین مرزهای عرصه یک ملک بر روی کره زمین انجام میشود و نمایش این مرزهای ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و بر همین اساس بعد از تعیین مرزهای یک ملک با تهیه یک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی به منظور تعیین مرز های دقیق ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شو که حاصل کار یک نقشه یو تی ام است که در این نقشه حدود اربعه ملک نیز طبق سند نمایش داده شده است. جانمایی پلاک ثبتی ملک […]

بیشتر بخوانید