جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند وقتی نیاز است، انجام گیرد که موقعیت و حدود ملک مشخص نباشد و مالک بخواهد آدرس ملک خود را تعیین کند و در این صورت میتواند به یک متخصص مراجعه کند تا جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد و آدرس ملک را مشخص کند. شخصی که صلاحیت اینکار […]

بیشتر بخوانید